Algemene Voorwaarden

1035671_tek-bewerkt.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN Klaassen Horecamakelaardij B.V. Versie april 2014


Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. B. Opdrachtnemer: KLAASSEN HORECAMAKELAARDIJ BV, gevestigd te Rosmalen. C. Werkzaamheden: elke vorm van mondeling of schriftelijk advies, belangen behartiging, bemiddeling of onderhandeling alsmede andere taken die opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verricht of uitvoert met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7.407 lid 2 BW.

Artikel 2: Algemeen 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, met inbegrip van correspondentie, offertes, documentatie, mondelinge, schriftelijke en electronische/digitale informatie en dergelijke. 2. Algemene (inkoop-) Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn. 3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover deze schriftelijk door de directie van opdrachtnemer aan opdrachtgever of belanghebbende zijn bevestigd. 4. De opdrachtnemer zal zich zoveel mogelijk inspannen om de hem opgedragen werkzaamheden naar de eisen van goed vakmanschap te verrichten. 5. Een inspanningsverplichting houdt geen garantie in dat het beoogde resultaat wordt bereikt. 6. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van bepaalde werkzaamheden zonder nadere kennisgeving aan opdrachtgever door derden te laten verrichten. 7. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig voorzien van alle gewenste informatie en documentatie alsmede alle informatie verstrekken omtrent eventuele nieuwe ontwikkelingen, die zich tijdens de loop van de opdracht voordoen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen 1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. 2. Aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen dertig dagen na dagtekening is aanvaard.

Artikel 4: Annulering. In het geval dat de opdrachtgever een overeenkomst annuleert, verplicht hij de hierdoor voor opdrachtnemer ontstane schade te vergoeden aan opdrachtnemer. Onder deze schade worden begrepen de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die opdrachtnemer reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder onder andere die van gereserveerde capaciteit en ingeroepen diensten.

Artikel 5: Prijzen 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen. 2. De prijs die opdrachtnemer voor de door hem te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties. 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de werkzaamheden tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgeven prijs.

Artikel 6: Honorarium- of prijswijzigingen 1. Het honorarium is door opdrachtgever verschuldigd door het enkele feit dat opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht. 2. Indien geen vast honorarium of berekeningsstaffel wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt in dat geval berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 3. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voor doen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn; stijging van de verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekering, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten; invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op onder andere energie of een aanzienlijke wijziging in de valuta verhoudingen of in het algemeen omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 4. De opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium of de prijs te verhogen respectievelijk gehouden het honorarium of de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten werkzaamheden althans niet wezenlijk van de oorspronkelijke overeengekomen werkzaamheden afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. 2. Declaraties en facturen van opdrachtnemer worden aan het laatste bekende en overeengekomen adres van opdrachtgever verzonden. Tussentijdse facturering vindt periodiek plaats met een voor opdrachtnemer passende frequentie. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door opdrachtnemer is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van opdrachtnemer is bijgeschreven. 3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling van de opdrachtnemer vereist is. 4. Ingeval de opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld. 5. De opdrachtnemer is gerechtigd de opdrachtgever een betaling van een voorschot voor de door opdrachtnemer uit te voeren opdracht(en) te vragen binnen een door de opdrachtnemer vastgestelde betalingstermijn. 6. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 7. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De opdrachtnemer is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van deze maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. 8. Bij niet tijdig betaling als in lid1 van dit artikel bedoeld is, de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 9. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met rente zulks met een minimum van € 500,00.

Artikel 8: Termijn van levering 1. Een door de opdrachtgever opgegeven termijn van de uitvoering van de overeenkomst heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld. 2. De binding van de opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden vervalt indien de opdrachtgeverwijzigingen wijzigingen in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de opdrachtnemer in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van capaciteit. 3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer, gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer mogelijk te maken. 4. Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is de overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat de schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer nodig is. De opdrachtnemer is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 9: Onderzoek 1. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na de uitvoering van de overeenkomst te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterst 14 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden. 2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 3. De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de in kennisgeving bedoeld in lid1 van dit artikel tijdig te doen. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldige en alerte opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de opdrachtnemer voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst. 1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia. 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan. 3. Indien één of meer bepalingen van een door opdrachtnemer afgesloten overeenkomst ongeldig mochten zijn dan blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand.

Artikel 11: Auteursrechten 1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door het verveelvoudigen of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken. 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn nakomen. 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals beschrijvingen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur en databestanden, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 4. De opdrachtgever verkrijgt na de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer het niet exclusieve recht tot gebruik van de door de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet1912. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken. 5. De opdrachtgever staat ervoor in dat de in lid3 bedoelde eigendommen niet anders dan met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekendgemaakt of gebruikt. 6. Indien opdrachtnemer na aanvaarding van een opdracht van opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij opdrachtnemer en staat het opdrachtgever niet vrij zondertoestemming van opdrachtnemer het concrete voorstel door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het bepaalde in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van eigendom aan opdrachtnemer toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens opdrachtnemer. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van €11.500,-- onverminderd het recht van opdrachtnemer op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 12: Overmacht 1. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 2. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht in welke zin dan ook en/of omstandigheden buiten de schuld of direct toedoen van opdrachtnemer om, worden aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. 3. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer als nog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium en zal nimmer het totaalbedrag van de aan opdrachtnemer betaalde declaraties voor de betreffende opdracht overtreffen. 2. Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen. 3. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van derden voor de uitvoering van de werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

Artikel 14: Geheimhouding 1. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van de door of namens de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden mededelen of verstrekken tenzij: a. deze informatie openbaar gemaakt dient te worden voor een goede vervulling van de werkzaamheden; b. deze informatie eerder openbaar gemaakt is in gedrukte publicaties of uit andere openbare bron afkomstig is; c. opdrachtnemer als gevolg van een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel wordt verplicht deze vertrouwelijke informatie openbaar te maken, in dit geval zal opdrachtnemer opdrachtgever onverwijld daarvan op de hoogtestellen; d. opdrachtgever aan opdrachtnemer toestemming heeft verleend om de informatie openbaar te maken. Opdrachtnemer zal aan door haar bij de werkzaamheden ingeschakelde derden dezelfde verplichting tot geheimhouding opleggen.

Artikel 15: Geschillen Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

Artikel 16: Toepasselijk recht De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nummer 16084728; versie april 2014

Privacyverklaring Vastgoed

Privacyverklaring Klaassen-Van den Heuvel Vastgoedmakelaardij Klaassen - Van den Heuvel Vastgoedmakelaardij is een NVM-makelaar/taxateur. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘NVM-makelaar’ staat, wordt makelaardij Klaassen Van den Heuvel Vastgoedmakelaardij bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

Van welke diensten van de NVM-makelaar/taxateur maakt u gebruik? U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de NVM-makelaar/taxateur.

Bij bedrijfspanden: U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan de NVMmakelaar/taxateur: • U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 10. • U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 11. • U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan de NVM-makelaar: • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12. • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet de NVM-makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk: • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de NVM-makelaar. Zie 8. • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 5. • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 14. • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke Voor al deze verwerkingen is makelaardij Klaassen Van den Heuvel Vastgoedmakelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn: Klaassen Van den Heuvel Vastgoedmakelaardij of Klaassen Vastgoed Makelaardij Ingeschreven bij de KvK onder nummer 17193024 Wiekenweg 56 B te 3815 KL Amersfoort info@klaassenbv.nl tel 033 258 13 30

Gegevensverstrekking aan de NVM Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens: • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden. • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
2

• Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard. Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn: NVM KvK 30102683 Postbus 2222 3430 DC Nieuwegein cv@nvm.nl NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus De NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De NVM-makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De NVM-makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de NVM-makelaar.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar. NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met de NVM-makelaar die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen? Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart de NVM-makelaar de gegevens? De NVM-makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de NVM-makelaar echter langdurig: • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de NVM-makelaar 20 jaar, omdat de NVMmakelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten. • De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVMmakelaar 5 jaar.
3


1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) b Notaris, koper, aankoopmakelaar c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


2. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar
4

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 3 jaar De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a Huurder
3. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens
5

a Verkoper en verkoopmakelaar b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


4. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen 3 jaar Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a Verhuurder


5. U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via de NVM-makelaar wordt aangeboden In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt de NVM-makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Bewaartermijn bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.
a 1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar

Ontvangers van gegevens a Verkoper of verhuurder van pand
66. U wilt een woning kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar Uw mening over de woning. b 3 jaar Gegevens over de biedingen. b 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 3 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar

Ontvangers van gegevens a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) b Verkoper c Notaris, koper, aankoopmakelaar d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


7. U wilt een woning huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a 5 jaar
7

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar

Ontvangers van gegevens a Verhuurder b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


8. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de NVMmakelaar Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geen Tot intrekking van toestemming Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen Tot intrekking van toestemming Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van toestemming

9. U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor de NVM-makelaar/taxateur ingeschakeld Het doel van dit contact is dat de NVM-makelaar/taxateur voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Bewaartermijn bij NVMmakelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt.
geen 20 jaar

Ontvangers van gegevens a Validatie instituut op taxaties.

8


10. U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVMmakelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar De reden van verkoop. geen 3 jaar De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.
c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.
a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) b Notaris, koper, aankoopmakelaar c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


11. U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor de NVMmakelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de NVMmakelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
9

Gegevens Verstrekking mogelijk aan
Bewaartermijn bij NVMmakelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 3 jaar De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning. In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning. geen 20 jaar De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a Huurder


12. U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c 20 jaar Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen 3 jaar Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop. geen 3 jaar Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 5 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d 20 jaar Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
10

Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) c Verkoper en verkoopmakelaar d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


13. U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor de NVM-makelaar ingeschakeld Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen 3 jaar Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. geen 3 jaar Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen 3 jaar Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens a Verhuurder


14. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Voor dit contact staat de NVM-makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de NVM-makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de NVM-makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar
11

Gegevens over de biedingen. b 3 jaar Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d 5 jaar Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c 20 jaar Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. a 3 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar

Ontvangers van gegevens a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard) b Verkoper c Notaris, koper, aankoopmakelaar d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)


15. U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de NVM-makelaar wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVMmakelaar Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets. a 5 jaar Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar

Ontvangers van gegevens Rol a Verhuurder Verantwoordelijke b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland) Verantwoordelijke12

Gegevensgebruik door de NVM De NVM-makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens: A. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden. B. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites. C. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars: • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs. Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed). Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens: • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum. Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen. Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd: • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object. • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs. • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper. De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

13

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk: • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen. • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten. • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes. • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt. • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden. • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten. • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio). Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid